ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ «ROYAL SUGAR Α.Β.Ε.Ε.»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ «ROYAL SUGAR Α.Β.Ε.Ε.»

Η Πολιτική της εταιρείας έχει ορισθεί με σκοπό την επίτευξη και διατήρηση της υψηλότερης δυνατής ποιοτικής στάθμης στα προϊόντα που παράγει και εμπορεύεται, τουτέστιν να παράγει, να αποθηκεύει και να πωλεί προϊόντα ασφαλή για τον καταναλωτή, τα οποία πληρούν όλες τις σχετικές με την ασφάλεια των τροφίμων νομικές απαιτήσεις .

Για το σκοπό αυτό η εταιρεία ανέπτυξε, εγκατέστησε και διατηρεί ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων βάσει των Διεθνών Προτύπων FSSC, ISO 22000 και ISO 9001.  

Η εταιρεία αναγνωρίζει ότι οι δραστηριότητές της έχουν ή μπορεί να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον και δεσμεύεται να καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες ώστε να περιορίζει τις επιπτώσεις αυτές, τηρώντας κατ’ ελάχιστο όλη την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία και λαμβάνοντας μέτρα για την πρόληψη της μόλυνσης.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία προάγει την εφαρμογή της πολιτικής με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Εκπαιδεύει συστηματικά και αναβαθμίζει το προσωπικό της, ώστε να υπάρχει συνεχής βελτίωση
  • Επενδύει σε κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, ενώ ελέγχει και συντηρεί τον εξοπλισμό της σε τακτά χρονικά διαστήματα
  • Επιβάλει την τήρηση αυστηρών μέτρων προσωπικής υγιεινής
  • Αναλύει τους κινδύνους ασφάλειας των προϊόντων που διαχειρίζεται
  • Επεξεργάζεται τις μη συμμορφώσεις / αποκλίσεις και εντοπίζει τις αιτίες τους για τη δρομολόγηση διορθωτικών ενεργειών
  • Συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις των προϊόντων, περιβάλλοντος και τηρεί τις προδιαγραφές των πελατών.
  • Ανταποκρίνεται άμεσα στα παράπονα των πελατών και επιδιώκει τη σταδιακή εξάλειψη τους.

 

Λήψη του Αρχείου